ในปีการศึกษา 2554 นี้ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ
(เอเอฟเอสประเทศไทย) ได้จัดให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2555-2556) โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์เอเอฟเอสเขตพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  สมัครสอบ 131 คน    เข้าสอบ 128 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 87 คน    คิดเป็นร้อยละ 67.97
 
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สมัครสอบ 70 คน  เข้าสอบ 66 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 38 คน    คิดเป็นร้อยละ 57.58
 
ร.ร.มัธยมสาธิตม.นเรศวร  สมัครสอบ 47 คน เข้าสอบ 44 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 34 คน    คิดเป็นร้อยละ 77.27
 
ร.ร.จ่านกร้อง     สมัครสอบ 34 คน    เข้าสอบ 27 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 3 คน     คิดเป็นร้อยละ 11.11
 
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สมัครสอบ 29 คน เข้าสอบ 25 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 6 คน     คิดเป็นร้อยละ 24.00
 
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย   สมัครสอบ 28 คน  เข้าสอบ 24 คน
สอบผ่านข้อเขียน 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 41.67
 
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา      สมัครสอบ 25 คน  เข้าสอบ 23 คน
สอบผ่านข้อเขียน 4 คน     คิดเป็นร้อยละ 17.39
 
ร.ร.นครไทย         สมัครสอบ 27 คน    เข้าสอบ 24 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 2 คน     คิดเป็นร้อยละ 8.33
 
ร.ร.ธีรธาดา         สมัครสอบ 14 คน     เข้าสอบ 14 คน         
สอบผ่านข้อเขียน 3 คน     คิดเป็นร้อยละ 21.43
 
ร.ร.ประชาสงเคราะห์  สมัครสอบ 4 คน   เข้าสอบ 4 คน
ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน
          
รวมนักเรียนสมัครสอบจำนวน 409 คน เข้าสอบจำนวน 379 คน
สอบผ่านข้อเขียนจำนวน 187 คน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 จำนวน 101 คน
ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้